Skip to content

Polityka prywatności

I. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Dinudis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w związku oferowanymi usługami oraz korzystaniem przez te osoby z serwisów internetowych prowadzonych przez spółkę pod adresami: www.dinudis.pl, www.e-dinudis.pl, app.dinudis.pl.

Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w Polityce, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

Polityka zawiera również informacje o uprawnieniach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

II. Administrator danych osobowych i kontakt z Administratorem

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem który określa cele i sposoby przetwarzania jest Dinudis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Pilczycka 163, 54-144 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0001013366, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 8943202974, REGON: 524216496 (dalej: Administrator).

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:

 • w formie elektronicznej na adres e-mail: administracja@dinudis.pl
 • w formie pisemnej na adres: Dinudis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 163, 54-144 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”

Administrator poważnie traktuje bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Administrator wdrożył polityki i procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych, prowadzi szkolenia w zakresie ochrony danych, dokonuje regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa danych, które przetwarza.

III. Inspektor Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • w formie elektronicznej na adres e-mail: administracja@dinudis.pl
 • w formie pisemnej na adres: Dinudis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 163, 54-144 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Kamil Jerzycki tel: +48 576 700 088, e-mail: kamil@dinudis.pl

IV. Źródła pochodzenia danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe z następujących źródeł:

 • bezpośrednio od osoby, której dotyczą w wyniku bieżącej korespondencji, rozmowy, spotkania, przesłania informacji, skorzystania z usług Administratora,
 • od klientów Administratora, w przypadku osób reprezentujących klienta, jego pracowników lub współpracowników, w tym uczestników kursu lub szkolenia objętego umową z klientem,
 • od kontrahentów Administratora w przypadku osób reprezentujących klienta, jego pracowników lub współpracowników,
 • z rejestrów publicznych np. CEIDG, KRS, biała lista podatników VAT,
 • z innych źródeł, w tym publicznie dostępnych, takich jak np. strony internetowe.

V. Cele i zasady przetwarzania danych oznaczonych kategorii osób wraz z okresem ich przechowywania.

Administrator prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych. w celu świadczenia usług Administrator, przetwarza dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Sposób przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od relacji, jaka łączy Państwa z Administratorem. Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych najczęściej występujących kategorii osób, przy czym może się zdarzyć, że należą Państwo do więcej niż jednej z wymienionych kategorii.

Jeżeli należą Państwo do którejś z wymienionych poniżej kategorii osób, może się zdarzyć, biorąc pod uwagę specyfikę korzystania przez Państwo z usług Administratora, Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w inny sposób niż wskazany poniżej. w każdym takim przypadku Administrator powiadomi o tym przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

Wymienione poniżej kategorie osób nie stanowią wszystkich kategorii osób, których dane przetwarza Administrator. Jeżeli nie należą Państwo do żadnej z wymienionych kategorii, a chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez Administratora swoich danych, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie II oraz III Polityki.

 1. Osoby kontaktujące się z Administratorem w sprawach dotyczących jego działalności (droga e-mailowa, telefoniczna, formularze kontaktowe, komunikatory, w tym na portalach społecznościowych)

Gdy kontaktują się Państwo się z Administratorem za pośrednictwem e-maila, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub komunikator, w tym na portalach społecznościowych (np. poprzez Messenger, WhatsApp), dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. udzielenie odpowiedzi na zadane zapytanie, udzielenie żądanej informacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub udzielenie żądanej informacji. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi zapytania i tym samym jego usunięciem przez Administratora.

W przypadku zawarcia z Państwem umowy, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych dla klientów Administratora będących osobami fizycznymi. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe są przechowywane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości lub zainicjowanego kontaktu, nie dłużej niż przez okres 1 roku od nawiązania kontaktu. W przypadku, gdy dane będą przetwarzane dla potrzeb ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego celu lub przedawnienia roszczeń.

 1. Klienci Administratora, będący osobami fizycznymi

W przypadku, gdy zostanie zawarta umowa z Administratorem lub zamierzacie ją Państwo zawrzeć, dane, które przetwarza Administrator na Państwa temat, stanowią dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do świadczenia wybranych usług.

Powyższe dotyczy także zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dostępu do indywidualnego konta klienta w serwisie internetowym Administratora, zakupu za jego pośrednictwem materiałów i szkoleń online). w takim przypadku Administrator przetwarza podane przez Państwo dane w formularzu rejestracyjnym, jak również dane podane przez Państwo w czasie korzystania z indywidualnego konta w serwisie internetowym oraz dotyczące Państwa aktywności (np. dane dotyczące odwiedzanych stron i podstron serwisów internetowych Administratora, zakupionych materiałów i usług online, ilość spędzanego na nich czasu itp.) na stronach serwisu internetowego Administratora.

Może się zdarzyć, że żeby skorzystać z określonego rodzaju usług świadczonych przez Administratora lub funkcjonalności w serwisie internetowym w ramach indywidualnego konta, niezbędne będzie podanie szczególnych kategorii danych, np. danych o posiadanym wykształceniu lub posiadanych uprawnieniach (np. w przypadku usług szkoleniowych zarezerwowanych dla danej grupy specjalistów).

Dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane, w zależności od rodzaju zawartej umowy i świadczonych usług, w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. nawiązanie współpracy, zawarcie umowy i jej wykonywanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych:
  1. z zakresu podatków i rachunkowości w tym wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku od towarów i usług;
  2. jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
  3. z zakresu obowiązku przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach konsumenta,
 3. prowadzenie czynności w celu usprawnienia i koordynacji działalności Administratora oraz poprawienia jakości świadczonych usług, w tym prowadzenie analiz i statystyk oraz zapobieganie oszustwom, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy (w tym zarejestrowania indywidualnego konta w serwisie internetowym) jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. Może się zdarzyć, że żeby skorzystać z pewnych funkcjonalności w serwisie internetowym lub skorzystania ze określonych usług szkoleniowych, Administrator będzie potrzebował szczególnych kategorii danych np. danych o posiadanych uprawnieniach (np. w przypadku usług szkoleniowych zarezerwowanych dla danej grupy specjalistów).

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości czy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Podanie danych osobowych na cele przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jest dobrowolne, lecz jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień klienta.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług (w przypadku korzystania z usługi dostępu do konta klienta w serwisie internetowym – do czasu jego usunięcia przez użytkownika) i ich rozliczenia, a następnie do czasu upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową lub przechowywania dokumentacji przeprowadzonych kursów zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. w przypadku danych podanych w związku z postępowaniem reklamacyjnym Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas prowadzenia tego postępowania, a w przypadku realizacji uprawnień klienta – do czasu ich przedawnienia.

 1. Kontrahenci Administratora, będący osobami fizycznymi

W przypadku, gdy zostanie zawarta umowa z Administratorem lub zamierzacie ją Państwo zawrzeć, dane, które przetwarza Administrator na Państwa temat, stanowią dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do świadczenia wybranych usług. Administrator jest uprawniony do weryfikacji danych także przy pomocy publicznie dostępnych rejestrów.

Dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. nawiązanie współpracy, zawarcie umowy i jej wykonywanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych:
  1. z zakresu podatków i rachunkowości w tym wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku od towarów i usług;
  2. jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
 3. prowadzenie czynności w celu usprawnienia i koordynacji działalności Administratora oraz poprawienia jakości świadczonych usług, w tym prowadzenie analiz i statystyk oraz zapobieganie oszustwom, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług i ich rozliczenia, a następnie do czasu upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową lub przechowywania dokumentacji przeprowadzonych kursów zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych lub przechowywania dokumentacji przeprowadzonych kursów zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Osoby reprezentujące, osoby kontaktowe, pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy klientów lub kontrahentów Administratora.

Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane związane z pełnioną funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Państwo występujecie (standardowo są to: imię, nazwisko, PESEL, stanowisko, miejsce pracy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, ewentualnie także informacje wskazujące na umocowanie do reprezentacji podmiotu).

Administrator pozyskuje bezpośrednio od Państwa lub otrzymuje je od podmiotu, w imieniu którego Państwo działają. Administrator uprawniony jest do pozyskiwania oraz weryfikowania Państwa danych także przy pomocy publicznie dostępnych rejestrów.

Dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. nawiązanie współpracy, zawarcie umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem a Administratorem i jej wykonywanie, a w szczególności weryfikacja Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Państwem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany zarówno przez Administratora, jak i klienta lub kontrahenta Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w tym wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku od towarów i usług;
 3. prowadzenie czynności w celu usprawnienia i koordynacji działalności Administratora oraz poprawienia jakości świadczonych usług, w tym prowadzenie analiz i statystyk oraz zapobieganie oszustwom, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku, gdy przekazują Państwo dane Administratorowi bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy lub nawiązania innych relacji biznesowych z osobą lub podmiotem, w imieniu której Państwo występują.

Dane osobowe są przechowywane przez okres utrzymywania relacji biznesowych, w szczególności przez czas niezbędny do realizacji usług i ich rozliczenia, a następnie do czasu upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. w przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania relacji biznesowych, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy.

 1. Uczestnicy szkoleń lub kursów, niebędący klientami Administratora.

Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe i dane związane z relacją z podmiotem, który zlecił przeprowadzenie szkolenia lub kursu z Państwa udziałem (standardowo są to: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce pracy, dane kontaktowe, ewentualnie także informacje o wykształceniu lub szczególnych uprawieniach, w przypadku kursu lub szkolenia zarezerwowanych dla szczególnej grupy specjalistów).

Administrator pozyskuje Państwa dane od klienta, który zlecił przeprowadzenie szkolenia lub kursu z Państwa udziałem (w zakresie danych takich jak imię i nazwisko, PESEL) lub bezpośrednio od Państwa (w zakresie pozostałych danych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia lub kursu).

Dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. przeprowadzenie szkolenia lub kursu z Państwa udziałem, jak również – w przypadku gdy ma to zastosowanie – także umożliwienie przeprowadzenia egzaminu kończącego lub występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawie sprawdzenia kwalifikacji uczestnika, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych lub ustawą o dozorze technicznym – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. wykonanie umowy z klientem, który zlecił przeprowadzenie szkolenia lub kursu z Państwa udziałem, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany zarówno przez Administratora, jak i klienta Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych:
  1. z zakresu podatków i rachunkowości w tym wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku od towarów i usług;
  2. jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
 4. prowadzenie czynności w celu usprawnienia i koordynacji działalności Administratora oraz poprawienia jakości świadczonych usług, w tym prowadzenie analiz i statystyk oraz zapobieganie oszustwom, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku, gdy przekazują Państwo dane Administratorowi bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu lub kursie.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług i ich rozliczenia, w tym przeprowadzenia szkolenia lub kursu, umożliwienia przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs lub zakończenia postępowania przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawie sprawdzenia kwalifikacji uczestnika, a następnie do czasu upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową lub przechowywania dokumentacji przeprowadzonych kursów zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Odbiorcy newslettera lub innych treści marketingowych

W przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas treści marketingowych, przetwarzamy Państwa dane niezbędne do dokonania takiej wysyłki, tj. imię i nazwisko, podany adres e-mail i/lub numer telefonu.

Dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. prowadzenie działań marketingowych poprzez przesyłanie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w postaci bezpłatnego newslettera, – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. prowadzenie działań marketingowych przy użyciu przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wysyłki newslettera lub innych treści marketingowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje. Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz wysyłki treści marketingowych dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na prowadzenie działań marketingowych w ww. formach.

 1. Osoby korzystające z mediów społecznościowych

Administrator prowadzi profile w następujących mediach społecznościowych:

W związku z prowadzeniem powyższych profili Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w związku z dokonaniem subskrypcji fanpage’y lub kanałów Administratora w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Państwo komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem Administratorowi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego.

Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 1. identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 2. dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Państwo na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać Państwa wizerunek);
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Państwo dobrowolnie pod postami Administratora;
 5. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Państwem za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 6. dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili lub kanałów Administratora w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. prowadzenie profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje Administrator, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. prowadzenie analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili Administratora w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, Administrator i Meta Platforms Ireland Limited pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani lub zarejestrowani na portalu społecznościowym. Administrator nie ma wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie może go np. wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności mogą Państwo znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które Administrator otrzymuje od operatorów, ma on na nie ograniczony wpływ i może uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli są Państwo zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, proszę zweryfikować ustawienia prywatności, aby odpowiadały Państwa preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych Administratorowi za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane przez czas udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania (maksymalnie przez 6 miesięcy) lub do momentu zakończenia współpracy bądź usunięcia Państwa profilu użytkownika na portalu społecznościowym w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku informacji posiadanych przez Administratora w ramach udostępnionych przez Państwo komentarzy, będą one dostępne na profilu Administratora do czasu usunięcia ich przez Państwa.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Administratorem Państwa danych osobowych jest także operator danego portalu społecznościowego, z którego Państwo korzystają i za jego pośrednictwem odwiedzają Państwo profil Administratora.

Administrator ma ograniczony wpływ na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez danego operatora portalu społecznościowego. Więcej informacji zawierają regulaminy i polityki prywatności operatorów mediów społecznościowych, w których Administrator prowadzi profil, które znajdą Państwo tutaj:

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy
 1. Osoby realizujące prawa wynikające z RODO

W związku z tym, że przysługują Państwu określone prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, mogą Państwo kierować do Administratora korespondencję w sprawie realizacji tych praw.

W związku z powyższym, Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła Administratorowi wniosek o realizację Państwa praw na podstawie RODO. w przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwo, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Administrator przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. prowadzenie kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. archiwizacja korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w odpowiednim terminie Administrator ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których dane dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora innym podmiotom, takim jak:

 1. pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Państwa rzecz,
 2. podwykonawcom i kontrahentom (w większości przypadków są to podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), w tym:
  1. obsługującym jak i dostarczającym systemy informatyczne oraz teleinformatyczne;
  2. dostarczającym usługę hostingu,
  3. prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze pośredniczące w dokonywaniu płatności w serwisie internetowym),
  4. prowadzącym działalność pocztową, kurierską,
  5. świadczącym dla Administratora usługi doradcze, rachunkowe, audytowe, prawne, podatkowe, windykacyjne, archiwizacyjne,
  6. świadczącym dla Administratora usługi z zakresu marketingu, komunikacji,
 3. właściwym organom administracji publicznej w związku z realizacją obowiązków podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych;

Oprócz powyższego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu administracji publicznej Administrator będzie zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom – publicznym albo prywatnym (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa, itp.).
Niezmiernie trudno Administratorowi przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Administrator zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizuje bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niecelowo nie przekazać informacji osobie lub podmiotowi nieuprawnionemu.

W przypadku publikowania przez Państwo treści na profilu w mediach społecznościowych Administratora, Państwa dane osobowe mogą być też widoczne dla osób odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych.

VII. Transfer danych poza EOG

Administrator nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to koniecznie dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.

Niezależnie od powyższego, w związku z prowadzeniem przez Administratora profili na portalach społecznościowych, Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). w przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. w takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

W związku z korzystaniem przeze mnie z usług Google Analytics, poczty elektronicznej oraz potencjalnie innych dostawców usług, Państwa dane osobowe również mogą być przekazywane do państwa trzeciego, przy czym wyłącznie na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO, w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na stosowanie w serwisach internetowych Administratora reklamowych plików cookie (o czym mowa niżej w pkt X Polityki) lub są Państwo subskrybentem newslettera lub wyrazili Państwo zgodę na marketing bezpośredni, Administrator analizuje Państwa dane dotyczące historii przeglądania przez Państwo treści w serwisach internetowych, historii transakcji dokonanych za ich pośrednictwem, historii aktywności na profilach Administratora w mediach społecznościowych, jak również dane pochodzące z wysyłanych przez Administratora newsletterów. Analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem Państwa działań, zachowania kliknięć, w tym w ramach serwisów internetowych Administratora.

IX. Przysługujące Państwu prawa wynikające z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO), czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), czyli uzyskania swoich danych osobowych, które przekazałeś Administratorowi lub wskazania innego administratora, któremu Administrator powinien je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Państwa szczególną sytuacją. Zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub;
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. w takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt II lub III Polityki.

Dodatkowo, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

X. Pliki cookie

W ramach serwisów internetowych Administrator korzysta z plików cookie lub innych podobnych technologii. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o Państwa aktywności w ramach serwisów internetowych Administratora i przechowujące je na urządzeniu, z którego wchodzą Państwa na serwis internetowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator może przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania serwisu internetowego (dalej jako: niezbędne pliki cookie). na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) Administrator potrzebuje Państwa zezwolenia.

Korzystając ze strony internetowej, za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. w każdej chwili mogą Państwo zmienić zdanie i cofnąć zgodę, zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z instrukcjami wskazanymi niżej.

W ramach serwisów internetowych Administrator korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

 1. niezbędne pliki cookie, które zgodnie z prawem nie wymagają Państwa uprzedniej zgody, są konieczne dla prawidłowego działania serwisów internetowych, w tym do wykonywania określonych zadań takich jak wykonywanie usług, które zlecili Państwo za pośrednictwem serwisu internetowego, zapisywania Państwa preferencji (na przykład preferencji dotyczących plików cookie). Pliki te nie są usuwane po zakończeniu przez Państwa przeglądania strony internetowej, ale mają określony czas ważności. Instalacja niezbędnych plików cookie nie wymaga Państwa uprzedniej zgody: są one automatycznie instalowane na Państwa urządzeniu, kiedy wchodzą Państwo na serwis internetowy lub dokonują Państwo konkretnych wyborów na stronie;
 2. pliki cookie wydajnościowe są wykorzystywane do weryfikacji liczby odwiedzin serwisu internetowego i źródeł, z których trafili Państwo na serwis internetowy Administratora, co służy analizie skuteczności serwisów internetowych oraz do identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Te pliki cookie wymagają Państwa uprzedniej zgody;
 3. funkcjonalne pliki cookie są potrzebne do realizacji określonych funkcji w serwisie internetowym, na przykład funkcji wideo lub czatów na żywo. Mogą być wykorzystywane na przykład do przechowywania danych technicznych koniecznych do odtwarzania treści wideo lub audio, które mogą Państwo chcieć obejrzeć lub odsłuchać na stronie. Te pliki cookie wymagają Państwa uprzedniej zgody;
 4. pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami, wśród których mogą znajdować się pliki podmiotów trzecich. Te pliki wymagają Państwa uprzedniej zgody. Te podmioty trzecie mają dostęp do informacji zebranych przez swoje pliki cookie. Są to następujące podmioty:
  1. Google Inc. (poprzez usługę Google Analytics i Google Doubleclick i, gdzie ma to zastosowanie, przez wtyczkę Google Plus);
  2. Facebook (przez wtyczki);

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami mogą obejmować profilujące pliki cookie, czyli takie, które tworzą profile użytkowników w celu dostarczania reklam zgodnych z preferencjami okazanymi przez użytkowników podczas korzystania z Internetu wykorzystywane do celów reklamowych oraz pliki cookie do retargetingu, które są używane w celu dostarczania reklam dotyczących produktów podobnych do tych, którymi wykazali Państwo zainteresowanie (np. wyświetlają strony o produktach, które odwiedzili Państwo w serwisach internetowych Administratora, kiedy przeglądają Państwo strony powiązane) lub do pomiaru efektywności kampanii marketingowych (Administratora lub podmiotów trzecich).

 1. pliki cookie mediów społecznościowych, które umożliwiają operatorom portali społecznościowych instalowanie ich własnych plików cookie poprzez ich wtyczki. Te pliki wymagają Państwa uprzedniej zgody. Są one zarządzane bezpośrednio przez podmioty trzecie i mogą być także używane, kiedy przeglądają Państwo inne strony, aby dostarczyć Państwu reklamy, które są zgodne z Państwa preferencjami.

W celu stosowania innych plików cookie niż niezbędne, konieczna jest Państwa zgoda. w związku z tym, gdy pierwszy raz odwiedzają Państwo serwisy internetowe Administratora, wyświetla się Państwu baner z informacją o plikach cookie. w przyszłości, podczas kolejnych odwiedzin serwisów internetowych nie powinien on się już wyświetlać, gdyż niezbędne pliki cookie zapiszą Państwa preferencje. Jeśli zdecydują się Państwo na usunięcie również niezbędnych plików cookie po wizycie w serwisie internetowym, baner z informacją o plikach cookie zostanie wyświetlony ponownie, podczas kolejnych odwiedzin Strony internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili swobodnie zdecydować o zablokowaniu instalacji dowolnych plików cookie w serwisie internetowym lub wycofać wcześniej wyrażoną zgodę, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Wyłączenie obsługi jednego lub większej liczby plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje serwisu internetowego.
Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie stosowania plików cookie znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

 1. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 2. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
 3. Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 4. Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 5. Safari – https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/XI.

XI. Bezpieczeństwo

Administrator zabezpiecza Państwa dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

W celu zabezpieczenia danych Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Administrator dba o to, aby przekazywać dane tylko w niezbędnym zakresie i tylko takim odbiorcom, którzy zapewniają ich bezpieczeństwo oraz przechowywanie i przetwarzanie zgodnie z prawem.

XII. Zmiany Polityki

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Administratora danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie.

Niniejszą Politykę prywatności wprowadzono dnia 17.11.2023 r