Skip to content

Szkolenie stanowiskowe ADR

Lokalizacja miejsce Twojej firmy Terminarz Zapisy na bieżąco Kalendarz 8 godzin dydaktycznych ( 1 dzień) indywidualna
wycena

Szkolenie stanowiskowe zgodnie z działem 1. 3 Umowy ADR jest obowiązkowe dla każdego pracownika, który ma do czynienia na swoim stanowisku pracy z towarami niebezpiecznymi zarówno przy magazynowaniu, przechowywaniu, jak i podczas przewozu.

Tematem zajęć są klasy zagrożenia, oznakowanie, wyposażenie pojazdów, dokumenty wymagane w czasie przewozu i postępowanie 
w czasie zagrożenia.

Odbycie szkolenia poświadcza dokument wydawany po jego ukończeniu. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie UDT.

Obowiązek prawny:

Obowiązek zapewnienia szkolenia stanowiskowego ADR każdemu pracownikowi, który ma kontakt z materiałami niebezpiecznymi jest po stronie pracodawcy.

Kara za nie przeszkolenie osób, które wykonują czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz, wynosi 2000 zł.

dowiedz się więcej
zwiń
Zapisz się na kurs

Cel szkolenia 


Szkolenie stanowiskowe ADR ma na celu zaprezentowanie uczestnikom wszystkich niezbędnych regulacji prawnych Umowy ADR, jak również przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej zarówno prawidłowego oznakowania, dokumentacji, procedur załadunku. Szkolenia stanowiskowe ADR są prowadzone przez wyspecjalizowanych ekspertów.

Dostosowują oni zakres odpowiednio do każdego rodzaju stanowiska. Prowadzący – doradca ds. bezpieczeństwa, przygotowuje odpowiednie materiały szkoleniowe obejmujące klasy zagrożenia, oznakowania, wyposażenie pojazdów, dokumenty wymagane w czasie przewozu, postępowanie w czasie zagrożenia.

Zaświadczenie:

Zatrudniając się w firmie, która ma do czynienia z materiałami niebezpiecznymi, obowiązkiem jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stanowiskowego ADR. Szkolenie nie kończy się egzaminem, uczestnik szkolenia otrzymuje od naszej firmy zaświadczenie, które potwierdza otrzymane uprawnienia do pracy z materiałami niebezpiecznymi.
Dokument powinien być przechowywany przez pracodawcę i udostępniany pracownikowi na jego wniosek lub innym kontrolującym organom zewnętrznym. Przeprowadzone szkolenia stanowiskowe ADR powinny być okresowo uzupełniane w celu uwzględnienia zmian w przepisach.

Szkolenie stanowiskowe dla Pracownika 
- na czym polega Instruktaż Stanowiskowy?

Szkolenie stanowiskowe ADR stanowi część kursu wstępnego BHP, zaraz po instruktażu ogólnym. Dotyczy wyłącznie pracy na konkretnym stanowisku, obsługi maszyn lub narzędzi. Jest niezbędny, bo to właśnie dzięki niemu pracownicy poznają działanie czynników szkodliwych dla zdrowia oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy.

Kto musi odbyć instruktaż stanowiskowy?

Szkolenie stanowiskowe jest obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki  i Pracy z dnia 27. lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie stanowiskowe ADR ma przede wszystkim miejsce w przypadku zatrudnienia nowego pracownika, rozpoczynającego pracę na innym niż do tej pory stanowisku w tej samej firmie oraz uczniów odbywających praktykę zawodu i studentów na praktykach.

Szkolenie ADR stanowiskowe uzupełnia przygotowanie zawodowe pracownika do podjęcia obowiązków w nowym miejscu pracy. Nie ma charakteru szkolenia okresowego i stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do stanowiska.

Przebieg i czas trwania instruktażu stanowiskowego?

Takie szkolenie stanowiskowe ADR  zaplanowane jest co najmniej na 8 godzin i odbywa się w czasie pracy. Przygotowuje pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy, informuje o zagrożeniach i sposobach ich eliminowania. W czasie szkolenia stanowiskowe ADR pracownik dowiaduje się:

Jak wygląda środowisko pracy na stanowisku.

Jakie jest ryzyko zawodowe związane ze stanowiskiem pracy.

Jakie są sposoby ochrony przed zagrożeniami.

jakie są metody bezpiecznego wykonywania pracy

Poznaj cały program

Instruktaż stanowiskowy BHP 
dla niebezpiecznych zawodów

Instruktaż stanowiskowy ma szczególnie ważne znaczenie w przypadku pracy 
z materiałami niebezpiecznymi, maszynami i narzędziami, mogącymi stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. W przypadku np. szkolenia stanowiskowego ADR kara grzywny za brak szkoleń u kadry wynosi 2000 zł.

Szkolenie stanowiskowe ADR prowadzą eksperci, a uczestnicy dowiadują się z nich, jak przygotować i zabezpieczyć ładunek do przewozu, wyposażyć pojazdy, oznakować transport, które dokumenty są potrzebne i jak postępować w czasie zagrożenia.

Kto może przeprowadzać instruktaże stanowiskowe?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzają kierownicy, brygadziści lub pracodawcy, ale tylko w przypadku, jeśli mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do szkolenia innych pracowników.

Instruktaż stanowiskowy kończy się otrzymaniem zaświadczenie – tzw. karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, która dopuszcza do pracy na danym stanowisku. Dokument ten przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

Chcesz się zapisać na kurs?

Wypełnij formularz.

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Ustalimy dogodny termin kursu.