Skip to content

Regulamin serwisu internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. DINUDIS – Dinudis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Pilczycka 163, 54-144 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0001013366, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 8943202974, REGON: 524216496, o wysokości kapitału zakładowego 5.000 zł
 2. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania DINUDIS wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie internetowej pod adresem: https://dinudis.pl/kontakt/, https://e-dinudis.pl/kontakt/
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie i na zasadach w nim opisanych lub która podjęła działania zmierzające do zawarcia takiej umowy
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z DINUDIS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Platformy szkoleniowej, umożliwiający Klientowi korzystanie z jego funkcjonalności i dostęp do jego zawartości, w szczególności zawieranie Umowy o dostarczenie Produktów i dostęp do Produktów
 7. Koszyk – element Platformy szkoleniowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia
 8. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z DINUDIS Umowę o dostarczanie Produktu lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia
 9. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła na podstronie Platformy szkoleniowej (ikona „Logowanie”), pozwalające na dostęp do zawartości Konta
 10. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną przez DINUDIS na podany przez Klienta adres e-mail informacji marketingowych w tym o ofercie, promocjach, usługach, nowościach, wydarzeniach, związanych z działalnością DINUDIS
 11. Niezgodność – niezgodność treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z Umową dostarczania Produktu lub Umową o dostarczenie Usługi Konta (według kryteriów oceny zgodności z art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 12. Platforma szkoleniowa – strona internetowa prowadzona pod adresem www.e-dinudis.pl
 13. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych przez DINUDIS;
 14. Produkt – usługa cyfrowa lub treść cyfrowa lub w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta dostępna w aktualnym katalogu sklepu prowadzonego w ramach Platformy szkoleniowej, w szczególności dostęp do materiałów szkoleniowych (w tym eBooków, prezentacji, skryptów, innych opracowań) oraz webinarów (zapisanych w formie nagrania video lub audio) za pośrednictwem Konta (przez czas ograniczony lub nieograniczony – w zależności od ich opisu), jak również ww. materiały szkoleniowe przesłane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnione do pobrania za pośrednictwem Konta,
 15. Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta lub Produkt
 16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 17. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z DINUDIS umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej
 18. Regulamin – niniejszy dokument, który jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 19. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem www.dinudis.pl lub www.e-dinudis.pl
 20. Umowa o dostarczanie Produktu – umowa o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której DINUDIS zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Świadczenie cyfrowe, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić DINUDIS cenę
 21. Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której DINUDIS zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Klient zobowiązuje się dostarczyć DINUDIS dane osobowe
 22. Usługa – każda usługa świadczona przez DINUDIS drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej zgodnie z Regulaminem
 23. Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez DINUDIS Konta na rzecz Klienta
 24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 25. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 26. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze stron internetowych pod adresami: www.dinudis.pl, www.e-dinudis.pl, w tym sklepu internetowego prowadzonego w ramach Platformy szkoleniowej działającej pod adresem www.e-dinudis.pl.
 2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zawiera warunki świadczenia tych usług za pośrednictwem Strony internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie ww. usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Strony internetowe pod adresami: www.dinudis.pl, www.e-dinudis.pl , w tym sklep internetowy w ramach Platformy szkoleniowej działający pod adresem www.e-dinudis.pl, prowadzone są przez Dinudis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Pilczycka 163, 54-144 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0001013366, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 8943202974, REGON: 524216496, o wysokości kapitału zakładowego 5.000 zł.
 4. Kontakt z DINUDIS jest możliwy:
  1. pisemnie – na adres: ul. Pilczycka 163, 54-144 Wrocław,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: administracja@dinudis.pl
  3. za pośrednictwem komunikatorów: Messenger, LinkedIn, Instagram
  4. telefonicznie – pod numerem: 576 700 088
 5. W ramach wykonywanej działalności, DINUDIS świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej następujące Usługi:
  1. dostępu do treści publikowanych na Stronie internetowej,
  2. dostarczanie Usługi Konta na Platformie szkoleniowej,
  3. dostarczanie Produktów,
  4. formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
  5. newsletter.
 6. Informacje o Produktach dostępnych na Platformie szkoleniowej, w tym ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o dostarczanie Produktu w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Informacje o usługach świadczonych przez DINUDIS stacjonarnie dostępne na Stronie internetowej, w tym ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie usług z DINUDIS w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 9. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 10. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Dodatkowo, przed skorzystaniem z Usług, o których mowa w punkt 5 lit. b-e powyżej, Klient jest zobowiązany do akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox’a) przed rozpoczęciem korzystania z tych Usług.
 11. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. w szczególności informacje podawane przez Klienta, konieczne do skorzystania z Usług, w tym we wszelkich formularzach, powinny być zgodne z prawdą, przy czym całkowita odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Kliencie. Klient zobowiązany jest także do aktualizacji danych, które uległy zmianie, a które są konieczne dla świadczenia Usług.

III. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z Usług, niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej (Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6) umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  5. posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.
 2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
 3. DINUDIS nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
 4. DINUDIS informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. Pomimo stosowania ww. zabezpieczeń, korzystanie z sieci Internet oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. w celu zminimalizowania powołanego zagrożenia dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 5. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym korzystanie przez Klienta z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 6. DINUDIS w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. DINUDIS dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony internetowej, w tym Platformy szkoleniowej. DINUDIS dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją wykorzystywanego oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów na potrzeby Strony internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy DINUDIS w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

IV. Usługa dostępu do treści publikowanych na Stronie internetowej

 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez DINUDIS na Stronie internetowej.
 2. Usługa jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu , z zastrzeżeniem przerw technicznych niezbędnych dla wykonania prac serwisowych lub innych sytuacji wskazanych w Regulaminie.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę internetową.
 4. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony DINUDIS, ani ze strony Klienta.
 5. Z Usługi może korzystać każdy Klient, w przypadku Platformy szkoleniowej, także bez konieczności zakładania Konta i Logowania

V. Usługa Konta na Platformie szkoleniowej

 1. Zawarcie Umowy o dostarczanie Usługi Konta na Platformie szkoleniowej następuje poprzez dokonanie rejestracji przez Klienta. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online zamieszczonego na podstronie Platformy szkoleniowej (ikona „Logowanie” – „Register Now”) z aktywnymi polami do wyboru lub uzupełnienia, za pomocą którego Klient podaje DINUDIS wymagane dane osobowe [imię i nazwisko, nazwa użytkownika (login), adres e-mail], ustanawia hasło do Konta oraz składa wymagane oświadczenia. w celu zawarcia umowy o dostarczenie Usługi Konta na Platformie szkoleniowej należy obowiązkowo zaznaczyć okienko (checkbox’a) przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 2. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, DINUDIS tworzy Konto na podstawie danych podanych przez Klienta.
 3. Dostęp do zawartości Konta na Platformie szkoleniowej możliwy jest po dokonaniu Logowania.
 4. Klient zobowiązany jest zachować w poufności (nie udostępniać osobom trzecim) dane wymagane do zalogowania do Konta na Platformie szkoleniowej, tj. login i hasło. w sytuacji, w której doszło do udostępnienia danych niezbędnych do logowania, Klient zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła. Zmiany hasła można dokonać korzystając z funkcjonalności dostępnej w Koncie Klienta.
 5. Za pomocą Konta klient może w szczególności:
  1. przechowywać swoje dane osobowe;
  2. zamawiać Produkty (zawierać Umowę o dostarczenie Produktu),
  3. korzystać z Produktów,
  4. korzystać z innych funkcjonalności Konta.
 6. DINUDIS informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Klienta aktualizacji Usługi Konta.
 7. Usługa jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu , z zastrzeżeniem przerw technicznych niezbędnych dla wykonania prac serwisowych lub innych sytuacji wskazanych w Regulaminie.
 8. W przypadku braku udzielenia Klientowi dostępu do Usługi Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Klient wzywa DINUDIS do niezwłocznego udzielenia dostępu do Usługi Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, na adres administracja@dinudis.pl. w przypadku, gdy DINUDIS nie udzieli Klientowi dostępu do Usługi Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 9. Niezależnie od postanowień punktu powyżej, w przypadku braku udzielenia Klientowi dostępu do Usługi Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania DINUDIS do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Niezależnie od postanowień punktów 8 i 9 powyżej, Klient może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 11. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie DINUDIS przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, na adres administracja@dinudis.pl DINUDIS usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 12. W przypadku korzystania przez Klienta z Usługi Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub postanowieniami Regulaminu (w tym dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym), DINUDIS jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje poprzez złożenie Klientowi przez DINUDIS oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego, Konto jest trwale usuwane.
 13. Jednocześnie z trwałym usunięciem Konta Klient traci dostęp do Produktów, z których korzystanie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta.
 14. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 12 powyżej, DINUDIS może zablokować Klientowi dostęp do Usługi Konta, jeżeli jest to niezbędne w celu przeciwdziałania dalszym naruszeniom.

VI. Dostarczanie Produktów.

 1. W ramach Platformy szkoleniowej DINUDIS prowadzi sklep internetowy.
 2. Przeglądanie katalogu Produktów dostępnych w sklepie nie wymaga założenia Konta ani Logowania.
 3. Ceny Produktów dostępnych w sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 4. DINUDIS jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
 5. Do zawarcia Umowy o dostarczanie Produktu niezbędne jest uprzednie albo równoczesne zawarcie Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 6. Brak korzystania przez Klienta z Produktu pomimo możliwości korzystania z niego, nie uprawnia Klienta do żądania od DINUDIS zwrotu ceny za dany Produkt.
 7. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Platformy szkoleniowej,
  2. dokonać Logowania,
  3. wejść w zakładkę „Szkolenia”, a następnie dodać wybrany Produkt do Koszyka (ikona „Dodaj do koszyka”),
  4. po pojawieniu się okna z potwierdzeniem dodania Produktu do Koszyka, kliknąć na ikonę „Koszyk”,
  5. w przypadku posiadania kodu rabatowego wpisać go w polu: „Kod kuponu”, kliknąć „Zastosuj Kupon ”, a następnie „Przejdź do kasy”, a w przypadku braku posiadania takiego kodu kliknąć „Przejdź do kasy”,
  6. w wyświetlającym się formularzu zamówienia wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. stanowisko zajmowane w firmie,
   3. nazwę firmy (opcjonalnie),
   4. dane korespondencyjne (adres),
   5. obowiązkowo zaznaczyć okienko (checkbox’a) przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień,
   6. kliknąć ikonę „Kupuję i płacę”,
   7. dokonać zapłaty za Produkt.
 8. Zapłaty ceny za Produkt Klient dokonuje przy wykorzystaniu systemu płatności PayU.
 9. Kliknięcie ikony „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta Umowy o dostarczanie Produktu.
 10. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, DINUDIS niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczenie Produktu przekazuje potwierdzenie zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu wraz z Regulaminem oraz informację o udzielonej przez tego Klienta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy).
 11. Dostarczenie Klientowi Produktu następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Produktu za pośrednictwem Konta pod zakładką „Zapisane kursy”.
 12. Jeżeli Klient zażądał wystawienia faktury VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres podany przy zamówieniu adres e-mail lub dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
 13. DINUDIS informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkty nie podlegają aktualizacji.
 14. W przypadku braku dostarczenia Produktu w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Klient wzywa DINUDIS do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, na adres administracja@dinudis.pl Jeżeli DINUDIS nie dostarczy Produktu niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Klientem terminie, Klient może odstąpić od Umowy o dostarczanie Produktu.
 15. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Produktu wymaga złożenia DINUDIS przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, na adres administracja@dinudis.pl
 16. DINUDIS jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Produktu zapłaconej przez Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Produktu. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. Niezależnie od powyższych punktów, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od Umowy o dostarczanie Produktu bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktu IX. „Postępowanie reklamacyjne” poniżej, przy czym:
  1. bieg terminu określonego do odstąpienia rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi,
  2. do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do DINUDIS oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: administracja@dinudis.pl lub nadanie przesyłki zawierającej pisemne oświadczenie o odstąpieniu (poczta, kurier),
  3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe,
  4. postanowienie z punktu 16 powyżej stosuje się odpowiednio.
 18. Prawo do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Produktu, o którym mowa w punkcie 17 powyżej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy obejmującą:
  1. dostarczenie usługi cyfrowej, jeżeli DINUDIS wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez DINUDIS utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez DINUDIS o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 19. Postanowienia punktów 14-18 powyżej dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 20. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Produktu, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Produktu i udostępniania go osobom trzecim.

VII. Usługa Formularz kontaktowy

 1. Z Usługi Formularz kontaktowy może korzystać każdy Klient, w przypadku Platformy szkoleniowej, także bez konieczności zakładania Konta i Logowania.
 2. Usługa jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu , z zastrzeżeniem przerw technicznych niezbędnych dla wykonania prac serwisowych lub innych sytuacji wskazanych w Regulaminie.
 3. Usługa Formularza kontaktowego jest świadczona przez DINUDIS nieodpłatne.
 4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Formularz kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania przez DINUDIS odpowiedzi na pytanie (pytania) Klienta, które zostało (zostały) złożone za pośrednictwem Formularza kontaktowego. do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Formularz Kontaktowy dochodzi z chwilą naciśnięcia przez Klienta na przycisk (link) „Wysyłam”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu Formularza kontaktowego poprzez podanie danych (e-mail, telefon), podanie treści zapytania i wybranie preferowanych godzin kontaktu oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox’a).
 5. Przekazanie przez DINUDIS odpowiedzi na pytanie (pytania) Klienta, które zostało (zostały) złożone za pośrednictwem Formularza kontaktowego nastąpi za pośrednictwem podanego w formularzu adresu e-mail lub nr telefonu, w miarę możliwości w terminie do  7 dni roboczych, przy czym DINUDIS nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie tego terminu.
 6. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością DINUDIS w celu m.in. zapytanie o ofertę, zakresu świadczonych usług przez DINUDIS.
 7. Klient zobowiązany jest do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej zgody oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

VIII. Usługa Newslettera

 1. Z Usługi Newsletter może korzystać każdy Klient, w przypadku Platformy szkoleniowej, także bez konieczności zakładania Konta i Logowania.
 2. Usługa Newsletter jest świadczona jest cyklicznie.
 3. Usługa Newsletter jest świadczona przez DINUDIS nieodpłatnie.
 4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Newsletter zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia. do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter dochodzi z chwilą zamówienia tej Usługi poprzez naciśnięcie przez Klienta na przycisk (link) „Zapisz”, po uprzednim podaniu adresu e-mail, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu skorzystania z Usługi Newsletter oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności. poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox’a).
 5. Umowa świadczenia Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony od momentu do momentu zrezygnowania z otrzymywania Newslettera co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Rezygnacji można dokonać w każdym czasie, bez podania przyczyny rezygnacji.
 6. Klient może zrezygnować z Usługi Newsletter za pomocą podanego w Newsletterze hiperłącza z informacją o rezygnacji lub poprzez skierowanie stosownego oświadczenia w zakresie rezygnacji na adres e-mail: administracja@dinudis.pl

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Postanowienia niniejszej sekcji dotyczą wyłącznie:
  1. Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta
  2. Umów o dostarczanie Przedmiotu świadczenia cyfrowego, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  3. Niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową o jego dostarczenie – chyba, że dane postanowienie wyraźnie stanowi inaczej.
 2. Dostarczany Klientowi przez DINUDIS Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
  1. w chwili ich dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy jest on dostarczany jednorazowo lub częściami;
  2. przez cały okres dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy jest dostarczany jest w sposób ciągły.
 3. DINUDIS ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
  1. istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, na adres administracja@dinudis.pl
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. DINUDIS może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez DINUDIS nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, DINUDIS udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  2. odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w punkcie 7 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. DINUDIS udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, DINUDIS na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania DINUDIS wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem punktu 14 poniżej, Klient może złożyć DINUDIS oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. DINUDIS nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z punktem 10 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że DINUDIS próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od DINUDIS doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  5. z oświadczenia DINUDIS lub okoliczności wyraźnie wynika, że DINUDIS nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany administracja@dinudis.pl
 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w punkcie 11 powyżej;
  6. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 14. Klient nie może złożyć DINUDIS oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta.
 15. DINUDIS nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Produkt był niezgodny z Umową o dostarczanie Produktu, nawet jeżeli Kupujący korzystał z tego Produktu przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Produktu.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Produktu, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową o jego dostarczanie pozostaje do wartości Produktu zgodnego z taką Umową. DINUDIS zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 17. Klient nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Produktu, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 18. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, DINUDIS usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 19. Postanowienie sekcji VI punkt 20 stosuje się odpowiednio.
 20. Każdy Klient (w tym niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta) może dokonywać zgłoszeń i reklamacji w sprawie wszystkich Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej zgodnie z Regulaminem, w tym składać reklamacje:
  • pisemnie pod adres: ul. Pilczycka 163, 54-144 Wrocław
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej administracja@dinudis.pl
  • telefonicznie pod nr: 576 700 088 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
 21. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punkcie powyżej powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu będącego przedmiotem zgłoszenia lub reklamacji oraz dane kontaktowe, umożliwiające przekazanie przez DINUDIS odpowiedzi. DINUDIS ustosunkuje się do zgłoszenia/reklamacji zgłoszonych przez każdego Klienta i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do ich rozpatrzenia. w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia lub reklamacji w terminie 14 dni, DINUDIS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. w takim przypadku DINUDIS poinformuje ww. Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego zgłoszenia lub reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

X. Własność intelektualna

 1. Treści zamieszczone na Stronie internetowej, w tym Platformie szkoleniowej, takie jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane oraz treści udostępniane Klientom w ramach Produktów lub Newslettera (dalej na potrzeby niniejszej sekcji jako „Treści”) są chronione prawami własności intelektualnej. Autorskie prawa majątkowe do Treści przysługują DINUDIS lub podmiotom, w którym DINUDIS zawarł odpowiednie umowy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom. Jeśli Treści zawierają wizerunek osób, podlegają one dodatkowo ochronie przewidzianej dla dóbr osobistych. Żaden fragment Treści nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia DINUDIS.
 2. Zawarcie przez Klienta Umowy na świadczenie Usług nie skutkuje przeniesieniem na Usługobiorcę prawa własności ani innych praw własności intelektualnej do Treści.
 3. Klient może korzystać z Treści wyłącznie dla własnych potrzeb w granicach prawa. W szczególności Klientowi nie wolno:
  1. usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści,
  2. zwielokrotniać Treści lub dokonywać ich rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,
  3. udostępniać Treści innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,
  4. najmować i użyczać Treści, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za działanie niezgodne z postanowieniami niniejszej sekcji Regulaminu.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez DINUDIS znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://dinudis.pl/polityka-prywatnosci/

XII. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszej sekcji wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Zmiana Usługi Konta

 1. DINUDIS może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Klienta do korzystania z Usługi Konta;
  2. podjęcia przez DINUDIS decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.
 2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Klienta.
 3. DINUDIS informuje Klientów o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Klientowi za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Klienta do Usługi Konta, DINUDIS zobowiązany jest poinformować Klienta o właściwościach i terminie dokonania zmiany.
 5. Informację, o której mowa w punkcie 4 powyżej, DINUDIS przesyła Klientowi za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.

XIV. Zmiana Regulaminu

 1. DINUDIS może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany danych DINUDIS;
  2. zmiany przedmiotu działalności DINUDIS;
  3. rozpoczęcia dostarczania przez DINUDIS nowych usług, modyfikacji Usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  4. dokonania technicznej modyfikacji Platformy szkoleniowej wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  5. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na Stronie internetowej. Równocześnie, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Klientom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów o dostarczanie Produktu obejmujących dostarczenie treści cyfrowych zawartych przed dniem publikacji nowego Regulaminu na Platformie szkoleniowej, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Klient, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta następuje poprzez złożenie DINUDIS przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, na adres administracja@dinudis.pl
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, DUNIDIS usuwa Konto.

XV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi tym osobom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Niedochodzenie przez DINUDIS wykonywania prawa przysługującego na mocy Regulaminu lub niekorzystanie z przysługujących uprawnień zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, nie może zostać uznane za akceptację zaistniałych lub przyszłych naruszeń i działanie takie nie wpływa na uprawnienia DINUDIS wynikające z Regulaminu lub z tych przepisów.
 5. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim Umów jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu poprzedzającym.
 6. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 16.11.2023 r.

Załączniki

Wzór formularza odstąpienia od umowy: Adresat: Dinudis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Pilczycka 163, 54-144 WrocławJa [IMIĘ i NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ i NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)